You cannot copy content of this page

NCERT solution class 8 sanskrit chapter 7 जलवाहिनी (विशेष्य-विशेषणप्रयोग:)


Page No 45:

Question 2

अधोलिखितानां प्रश्नानामुत्तराणि लिखत-

(क) कूप: कीदृश: अस्ति?

(ख) महास्फोट: कुत्र आस्ते?

(ग) बाल कुत्र विलपिष्यति?

(घ) जलवाहिनी यदि द्रुतं गच्छेत्‌ तर्हि किं स्यात्‌?

Answer:

(क) गंभीर (महालम्बस्तले)।

(ख) करे।

(ग) गृहे।

(घ)  वसनं आर्द्र भवेत्।


Question 3

अधोलिखितेषु पदेषु यथापेक्षितं सन्धिं/विच्छेदं कुरुत-

(क)

तस्य

+

अस्ति

=

——————–।

(ख)

——————–

+

——————–

=

अप्यास्ते।

(ग)

महालम्ब:

+

तले

=

——————–।

(घ)

——————–

+

——————–

=

भरिष्याम्याहरिष्यामि।

(ङ)

सु

+

उक्ति:

=

——————–।

Answer:

(क)

तस्य

+

अस्ति

=

तस्यास्ति

(ख)

अपि

+

आस्ते

=

अप्यास्ते।

(ग)

महालम्ब:

+

तले

=

महालम्बस्तले

(घ)

भरिष्यामि

+

आहरिष्यामि

=

भारिष्याम्याहरिष्यामि।

(ङ)

सु

+

उक्ति:

=

सूक्ति


Question 4

विशेषणै: सह विशेष्याणि योजयत-

विशेषणपदानि

विशेष्यपदानि

कियत्‌

कूप:।

गभीर:

वसनम्‌।

स्थूल:

नूपुररवान्‌।

आर्द्रम्‌

कालम्‌।

इमान्‌

विडाल:।

Answer:

विशेषणपदानि

विशेष्यपदानि

कियत्‌

कालम्‌।

गभीर:

कूप:।

स्थूल:

विडाल:।

आर्द्रम्‌

वसनम्‌।

इमान्‌

नूपुरवान्‌।


Page No 46:

Question 5

समानार्थकानि पदानि मेलयत-

सलिलम्‌

कुम्भ:।

गृहम्‌

शिशुम्‌।

द्रुतम्‌

जलम्‌।

घट:

शीघ्रम्‌।

बालम्‌

भवनम्‌।

Answer:

सलिलम्‌

जलम्‌।

गृहम्‌

भवनम्‌।

द्रुतम्‌

शीघ्रम्‌।

घट:

कुम्भ:।

बालम्‌

शिशुम्‌।


Question 6

अधोलिखितानां पदानां लिङ्गं विभक्तिं वचनं च लिखत-

पदानि

लिङ्गम्

विभक्ति:

वचनम्‌

यथा- रात्रिम्‌

स्त्रीलिङ्गम्‌

द्वितीया

एकवचनम्‌

गृहे

——————–

——————–

——————–

सर्वान्‌

——————–

——————–

——————–

रज्ज्वा

——————–

——————–

——————–

वेगै:

——————–

——————–

——————–

कोलाहला:

——————–

——————–

——————–

तले

——————–

——————–

——————–

Answer:

पदानि

लिङ्गम्

विभक्ति:

वचनम्‌

यथा- रात्रिम्‌

स्त्रीलिङ्गम्‌

द्वितीया

एकवचनम्‌

गृहे

नपुसंकलिङ्गम्‌

सप्तमी

एकवचनम्‌

सर्वान्‌

पुल्लिङ्गम्

द्वितीया

बहुवचनम्

रज्ज्वा

स्त्रीलिङ्गम्‌

तृतीया

एकवचनम्‌

वेगै:

पुल्लिङ्गम्

तृतीया

बहुवचनम्

कोलाहला:

पुल्लिङ्गम्

प्रथमा

बहुवचनम्

तले

पुल्लिङ्गम्

सप्तमी

एकवचनम्‌


Page No 47:

Question 7

चित्रां दृष्ट्वा मञ्जूषात: पदानि च चित्वा वाक्यानि रचयत-

चिकित्सालय:

चिकित्सक:

रुग्णान्‌

चिकित्सार्थम्‌

नगरे

परिचरति

जना:

आगच्छन्ति

परिचारिका

ददाति

करोति

औषधम्

(क) ———————————————————————-

(ख) ———————————————————————-

(ग) ———————————————————————-

(घ) ———————————————————————-

(ङ) ———————————————————————-

(च) ———————————————————————-

(छ) ———————————————————————-

Answer:

(क) चित्रे चिकित्सालय दृश्यते।

(ख) अत्र जना: चिकित्सार्थम्‌ आगच्छन्ति।

(ग) परिचारिका रुग्णान्‌ परिचरति

(घ) सा स्वकार्य करोति।

(ङ) चिकित्सक: रुग्णान्‌ चिकित्सति।

(च) चिकित्सालय: नगरे अस्ति।

(छ) सा औषधम् अपि ददाति।


Page No 48:

Question 8

अन्वयं कुरुत-

(क) द्रुतं यदि यामि वसनं मे

भवेदार्द्रं सलिलवेगै:।

(ख) कृषन्त्या मे घटं रज्ज्वा

करेऽप्यास्ते महास्फोट:।

Answer:

(क) अन्वय:- यदि द्रुतं यामि (तर्हि) मे वसनं सलिलवैगे: आर्द्रं भवेत्।

(ख) अन्वय:- रज्ज्वा घटं कृषन्त्या मे करे अपि महास्फोट: आस्ते।


 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Free Web Hosting