You cannot copy content of this page

Sanskrit translation of chapter 13 विमानयानं रचयाम् in hindi class 6

विमानयानं रचयाम्


राघव! माधव! सीते! ललिते!
विमानयानं रचयाम ।
नीले गगने विपुले विमले
वायुविहारं करवाम ||1||

उन्नतवृक्षं  तुङ्गं भवन
क्रान्त्वाकाशं खलु याम ।
कृत्वा  हिमवन्तं सोंपानं
चन्दिरलोकं प्रविशाम ||2||

शुक्रश्चन्द्र: सूर्यो गुरुरिति
ग्रहान्‌ हि सर्वान्‌ गणयाम ।।
विविधा: सुन्दरताराश्चित्वा
मौक्तिकहारं रचयांम ||3||

अम्बुदमालाम्‌ अम्बरभूषाम्‌
आदायैव हि प्रतियाम ।
दु:खित-पीडित-कृषिकजनानां
गृहेषु हर्ष जनयाम ||4||


 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Free Web Hosting